077-377911 info@kptschool.com

מידע אודות ויזת לימודים

 היא ויזת לימודים לא למטרת הגידה.ED VISA

בעלי ויזת לימודים אינם רשאים לעבוד בתאילנד.

תלמידים הנרשמים לבית הספר זכאים לקבל ויזת לימודים של עד 12 חודשים.

ויזת לימודים של 3 חודשים תינתן בשגרירות תאילנד ולאחר מכן תוארך הויזה במשרד ההגירה בקו סמוי.

בזמן הויזה אין צורך לצאת מתאילנד אך תלמידים המבקשים לצאת מהמדינה יכולים לרכוש אישור ממשרד ההגירה לפני העזיבה.

על התלמידים להמצא בתאילנד בזמן הארכת הויזה.

בזמן הגשת הויזה, על הדרכון להיות בתוקף של 12 חודשים ועם 4 עמודים ריקים.

תלמידים מגיל 15 זכאים לקבל ויזת לימודים.